A BROADWAY RUHAKÖLCSÖNZŐ SZERZŐDÉS MINTÁJA

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről az

 

UDVAREV Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 2220 Vecsés, Lahner György u. 3/a., cégjegyzékszám: 13-09-155290)

képviseli: Udvarev Krisztina ügyvezető

mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó)

 

másrészről

 

  _____________________________ (név, anyja neve, születési hely, idő, lakcím)

mint bérlő (továbbiakban: Bérlő)

 

 

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

 

 1. Felek egyezően előadják, hogy Bérbeadó a Broadway ruha- és jelmezkölcsönző üzemeltetője, melynek keretében színpadi ruhák, jelmezek bérbeadásával foglalkozik és webáruházat működtet, amely webáruházból Bérlő már igazoltan kiválasztotta az általa kikölcsönözni igényelt ruhát és megismerte valamint elfogadta a webáruház Általános Szerződési Feltételeit.

 

 

 1. Fentiekre tekintettel felek megállapodnak abban, hogy Bérlő a mai naptól kezdődően __ napra bérbeveszi a következő ruhát: _________________________ (elnevezés, cikkszám) (továbbiakban: Ruha), melyet __________ napján ___ óráig köteles visszaadni Bérbeadónak Bérbeadó 2220 Vecsés, Temető utca 16. szám alatti raktárában, átvételi elismervény ellenében, amin a Ruha visszaadáskori állapota rögzítésre kerül.

 

 

 1. Bérlő jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Ruhát hiánytalanul, tisztán, sérülésmentesen átvette ILLETVE: Bérlő megjegyzései a Ruha állapotával kapcsolatosan (sérülés, hiány): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 1. A bérleti díj ________ Ft, azaz ______________ Forint, amely az ÁFA-t tartalmazza. A teljes bérleti díj részére történt megfizetését Bérbeadó jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza. Bérlő elismeri a kapcsolódó számla átvételét.

 

 

 1. A bérleti díjon túlmenően Bérlő köteles ___________ Ft kauciót megfizetni a Ruha átvételekor, amely összeg átvételét Bérbeadó jelen szerződés aláírásával szintén elismeri és nyugtázza. Amennyiben Bérlő a Ruhát sérült, szakadt állapotban adja vissza, úgy az ebből eredő kár, költség a kaucióból levonásra kerül és Bérbeadó csak a különbözetet köteles Bérlőnek a Ruha visszaadásakor kifizetni. Amennyiben Bérlő a Ruhát hibátlan állapotban és határidőben visszaadja Bérbeadó részére, úgy részére a kaució összege haladéktalanul visszajár.

 

 

 1. Amennyiben Bérlő a 2. pontban rögzített időpontban a Ruhát nem adja vissza, úgy attól számítva a visszaadás napjáig köteles Bérbeadó részére napi 1000,- Ft / Ruha késedelmi pótlékot megfizetni, függetlenül attól hogy abban az időszakban a Ruhát használta-e vagy sem.

 

 

 1. A bérleti díj a Ruha tisztítását magában foglalja, Bérlő a Ruhát maga nem tisztíthatja és nem is tisztíttathatja ki.

 

 

 1. Bérlőt a Ruha átvételét követően elállási jog a szolgáltatás jellegénél és rendeltetésénél fogva nem illeti meg.

 

 

 1. Bérlő, a bérlet tartama alatt köteles gondoskodni a Bérbeadó által rendelkezésére bocsátott Ruha rendeltetésszerű használatáról, szakszerű tárolásáról és szállításáról. Bérlő felelősséggel tartozik a Ruhában bekövetkezett bárminemű kárért (pl: sérülés, rongálódás, szakadás) illetve a Ruha elvesztésért és köteles Bérbeadó ennek következtében felmerült kárát megtéríteni. Felek ezen célra elsődlegesen a Bérlő által adott kauciót használják fel, azonban amennyiben az a kárt nem fedezi, Bérlő köteles a különbözetet a Ruha visszaadásával egyidejűleg megfizetni Bérbeadó részére.

 

 

 1. A jelen szerződés a teljesítéssel, azaz a Ruha igazolt visszaadásával szűnik meg.

 

 

 1. Jelen szerződés csak mindkét fél egyetértése esetén és kizárólag írásban módosítható.

 

 

 1. A jelen szerződésban nem szabályozott kérdésekre a Bérlő által elfogadott webáruházi Általános Szerződési Feltételek és a Polgári Törvénykönyv valamint egyéb releváns jogszabályok vonatkozó szabályai az irányadók. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében egymással együttműködnek, az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békésen kísérlik meg rendezni, ennek a fogyasztóvédelmi és a békéltető eljárásnak az eredménytelensége esetére pedig – helyi bíróságra tartozó jogvita esetére – kikötik a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

 

 

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mivel az szerződéses akaratukkal mindenben megegyezik, saját kezűleg jóváhagyólag aláírták.

 

 

 

Budapest, 2023________________.

 

 

 

 

 _______________________________

UDVAREV Kft.

Udvarev Krisztina ügyvezető

Bérbeadó

      

____________________________

 

Bérlő

 

Webáruház készítés